ČESKO~ANGLICKÁ SPORTOVNÍ ŠKOLKA

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování a zabezpečení osobních údajů

Naše společnost, Lentils centrum pro rodiče s dětmi, z. s. přistupuje k ochraně osobních údajů, která nám předáváte, zodpovědně. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme korektně, transparentně a v souladu s platnými právními předpisy. V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit, a to písemně na adresu sídla společnosti nebo elektronicky na adresu: centrum@lentils.cz nebo braunova.romana@seznam.cz


Dbáme na to, aby osobní údaje, které od Vás získáme, byly v bezpečí. Přijali jsme proto vhodná technicko-organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby a k dalšímu zpracování je bez Vašeho souhlasu nikam dál nepředáváme, pokud to nevyžaduje zákon nebo ochrana našich právních zájmů či plnění právních povinností.


V rámci nakládání s Vašimi osobními údaji máte několik práv, jejichž naplnění můžete po naší společnosti, jako Správci těchto Vašich osobních údajů, požadovat:

Právo na informace

Jedním z Vašich práv je požádat naši společnost o informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, v jakém rozsahu a za jakým účelem. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných případech pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž Vás budeme včas informovat.

Naším právem je ověřit si, že jste skutečně osoba, které tyto informace náleží, proto Vás prosíme o uvedení dostatečných informací nutných k Vaší identifikaci, abychom mohli Vaši žádost kladně a včas vyřídit. Máme také právo zamítnout žádosti, které by byly bezdůvodné nebo se nepřiměřeně opakovaly, či jejich získání vyžadovalo nepřiměřené úsilí nebo byly obtížně získatelné (např. záložní systémy, archiválie apod.).

Právo na opravu, aktualizace osobních údajů

Abychom mohli řádně vykonávat naši roli Správce Vašich osobních údajů a zároveň naplnit Vaše právo na opravu, je nutné, abyste nás informovali o tom, pokud se Vaše osobní údaje změní či zjistíte, že jsou již neaktuální (např. změna Příjmení).

Právo vznést námitku, omezení zpracování

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou, máte právo žádat omezení jejich zpracování a můžete vznést námitku proti jejich zpracování na adresu sídla naší společnosti, nebo se proti takovému zpracování obrátit formou stížnosti na adresu dozorového úřadu, kterým je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000, Praha 7.

Právo na výmaz

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli na základě udělení souhlasu (např. fotografie vašeho dítěte na našich webových stránkách nebo na sociální síti Facebook) a zanikl účel, pro který jste nám tento souhlas poskytli nebo se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů neprobíhá v souladu s platnou legislativou, neprodleně je vymažeme, pokud si to budete přát a tento svůj souhlas odvoláte. Jako správce máme povinnost Vás o tomto kroku informovat a požádat o učinění stejného kroku naše případné zpracovatele.

Webové stránky

Naše webové stránky respektují soukromí návštěvníků a uživatelů, takže je můžete procházet bez nutnosti registrace nebo přihlášení. Používáme funkční soubor cookie ft-modal-seen, bez kterého by nebylo možné správné fungování našich webových stránek. Žádné další služby a aplikace monitorující chování návštěvníků nepoužíváme.

Kontaktní formuláře, přihlášky

V případě, že na našich webových stránkách vyplníte některý z kontaktních formulářů nebo přihlášek a uvedete osobní údaje jako jméno, příjmení a datum narození dítěte, jméno, příjmení, vaše data narození, e-mail a telefon zákonného zástupce, budeme tyto údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu správce, legislativy nebo smlouvy, a to výhradně k následujícím účelům: přihlášení a evidence dítěte do zařízení, pro účely podkladů nutných k doložení řádného čerpání dotací, pro účely komunikace týkající se organizačních záležitostí zařízení, evidence a přihlášení dětí na příměstský tábor, či kroužky a další jednorázové akce, případně další související aktivity. Vaše osobní údaje nepředáváme žádným dalším subjektům nad rámec našich legislativních povinností.

Seznam našich zpracovatelů:

Facebook Inc. umožňuje nám využívat služby sociální sítě Facebook

Aperus, s.r.o. umožňuje nám využívat služeb rezervačního systému Webooker

Worklife Agency s.r.o. administrace dotačního projektu včetně zpracování zpráv o realizaci a vykazování monitorovacích indikátorů dotace

DBJ Advisory, s.r.o. administrace dotačního projektu včetně zpracování zpráv o realizaci a vykazování monitorovacích indikátorů dotace

WEDOS Internet, a.s. webhostingová společnost, správce domény lentils.cz